U bent hier: Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons afgesloten overeenkomsten zowel voor wat betreft de verkoop van voertuigen en onderdelen, de overeenkomsten betreffende de aanpassing van voertuigen als de werken voor herstel en onderhoud. Afwijkingen op deze voorwaarden kunnen enkel te blijken uit een door beide partijen getekende schriftelijke overeenkomst. Deze voorwaarden vervangen alle voorafgaande schriftelijke akkoorden die tussen partijen betreffende hetzelfde voorwerp werden gesloten. Zulks geldt evenwel niet voor de bijzondere voorwaarden zoals deze schriftelijk zijn opgenomen in werkopdracht of bestelbon waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken. De algemene voorwaarden vermeld op de documenten van de klant zijn niet tegenstelbaar aan de BVBA Mees. Het feit dat de BVBA Mees één of meerdere clausules van huidige voorwaarden niet toepast kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een afstand door de BVBA Mees van huidige algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op verhuur van voertuigen.

2. Elke bestelbon getekend door de klant verbindt deze onherroepelijk, ongeacht of er een voorschot werd betaald, onverminderd de uitzonderingen voorzien in de wet. De verbintenissen van de BVBA Mees kunnen enkel blijken uit een getekend document van een door haar daartoe gemachtigd persoon.

3. Voor het geval een der partijen zijn verbintenissen niet nakomt is de andere partij gerechtigd, mits ingebrekestelling per aangetekende zending, hetzij de gedwongen uitvoering hetzij de ontbinding lastens de nalatige partij te vervolgen. Voor het geval de overeenkomst wordt ontbonden lastens de nalatige partij is de andere partij gerechtigd op een schadevergoeding gelijk aan 15% van de opdrachtwaarde dit ten titel van forfaitaire vergoeding zonder dat vanwege de nalatige partij enige verdere schadevergoeding kan worden gevorderd.

4. Onverminderd hetgeen onder het voorgaande punt 3 is bepaald kent de BVBA Mees, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, uitsluitend dezelfde waarborg toe als deze toegekend door haar leverancier en/of fabrikant en dit binnen de grenzen en onder de voorwaarden zoals door deze laatste omschreven. De waarborg beperkt zich evenwel in ieder geval, ook bij gebreken in de zin van de artikelen 1641 tot 1648 van het Burgerlijk Wetboek, tot herstel van de tegensprekelijk vastgestelde en aan de BVBA Mees toe te schrijven gebreken of tekortkomingen. In geen geval kan de klant aanspraak maken op enige schadevergoeding wegen gebruiksderving, economische, commerciële of financiële schade die rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zou zijn van gebreken welke aan partij Mees zijn toe te schrijven.

5. De leveringen, zelfs franco, wordt verricht op risico van de geadresseerden.

6. De voertuigen die aan de BVBA Mees toevertrouwd worden, zelf als ze bestuurd worden door het personeel van de BVBA Mees, blijven gedekt door de verzekeringen onderschreven door de klant en, bij gebrek aan dekking door een verzekering, onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

7. Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat de verbintenissen opgenomen door ieder der partijen dienen te worden uitgevoerd in de plaats waar de zetel van de BVBA Mees is gevestigd.

8. Klachten betreffende onze facturen of onze goederen dienen per aangetekend schrijven te worden ingediend binnen de 10 dagen na datum van facturatie of ontvangst van de goederen. Na deze termijn worden ze niet meer aanvaard.

9. De facturen van de BVBA Mees zijn contant betaalbaar op de zetel van de vennootschap, dit behoudens uitdrukkelijke afwijkende overeenkomst welke is opgenomen in een geschrift. Elke factuur die niet op haar vervaldag is betaald, zal van rechtswege rente opbrengen aan 10% per jaar, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bovendien zullen de bedragen die nog verschuldigd zijn aan de BVBA Mees, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10% met een minimum van 125,- €, voor administratie en interne kosten, eventuele gerechtskosten niet inbegrepen. Voor het geval de BVBA Mees aan de medecontractant enig bedrag verschuldigd zou zijn en zij haar betalingsverplichting niet nakomt is de BVBA Mees rente en verhoging verschuldigd onder dezelfde modaliteiten.

10. Indien een klant, na aangetekende sommatie, het voertuig dat in de werkplaatsen van de BVBA Mees werd achtergelaten voor het uitvoeren van werken of het voeren van een onderzoek, niet afhaalt binnen de 5 dagen na postdatum van deze sommatie, zal de klant, vanaf de eerste dag volgend op deze periode van 5 dagen, een vergoeding wegens staangeld en opslagkosten, verschuldigd zijn aan de BVBA Mees van 10 € per dag, jaarlijks aanpasbaar aan het indexcijfer der consumptieprijzen en voor het eerst tegen 01.01.2005 met als basisindex deze van december 2003.

11. In alle omstandigheden en in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek wordt de eigendom van de geleverde goederen slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs. De BVBA Mees is gerechtigd, zo de klant zijn betalingsverbintenissen niet nakomt, de uitvoering van alle lopende bestellingen van de klant op te schorten tot op het moment van de volledige betaling. Eventuele vertragingen ingevolge die opschorting van prestaties kunnen nooit aanleiding geven tot de betaling van enige schadevergoeding aan de klant.

12. De microfilms, microfiches, fotokopies, telexen en telefaxen door de BVBA Mees opgesteld hebben dezelfde schriftelijke bewijskracht als de originelen.

13. In geval van procedure zijn enkel de rechtbanken van het Rechtsgebied van het arrondissement Gent bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen. Voor het geval het om een betwisting gaat welke behoort tot de bevoegdheid van de Vrederechter is enkel het Vredegerecht over het Vijfde Kanton te Gent bevoegd om van de vordering kennis te nemen. Niettegenstaande het voorgaande heeft de BVBA Mees, naar haar keuze, evenwel steeds het Recht de klant te doen dagvaarden voor de Rechtbanken van de woonplaats of de zetel van de klant.

14. De nietigheid van een bepaling van de huidige voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de andere bepalingen in deze voorwaarden tot gevolg.